Kunst, een zichtbare investering

 

OVEREENKOMST EXPOSITIES GEMEENTE HUIZEN
 
Preambule
 
Het gemeentehuis van Huizen is naar zijn aard een locatie die primair bedoeld is voor publieke dienstverlening aan burgers; in dat opzicht kan het gemeentehuis niet worden beschouwd als een reguliere (of bij uitstek geschikte) expositieruimte voor kunst. Dit karakter van het gemeentehuis stelt daardoor beperkingen aan de mogelijkheden voor exposities zowel qua openingstijden als inrichting.
 
 
Selectie van werken
 
 
Onverminderd het bepaalde onder de preambule kent deze toelatingsregeling geen inmenging in de keuze van werken, behoudens de lijn van de strafrechtelijke ondergrens: kunst is bij uitstek een uiting van geest en creativiteit waarop een toets vooraf niet behoort plaats te vinden; dit vindt alleen zijn grens in de strafrechtelijke bepalingen over discriminatie, racisme, pornografie, aanzetten tot haat, belediging en godslastering. Indien redelijkerwijs mag en moet worden aangenomen dat bovengenoemde wettelijke grenzen worden overschreden, zal een weigering van het betreffende werk verantwoord zijn.
 
Het college van burgemeester en wethouders behoudt zich, gelet op hetgeen is bepaald onder 1 en de preambule, het recht voor om kunstwerken te weren op plaatsen ter hoogte van wachtruimten, indien deze kunst gerelateerd is aan onderwerpen als oorlog en genocide, dierenleed en goede zeden en voor het publiek confronterend kan zijn. Indien ter zake een onjuiste inschatting zou zijn gemaakt geeft dat geen aanspraak op vergoedingen of rechten van de exposant.
 
                                                     _____________
 
Verder
UA-5185101-1